VHA NEWS 10

Những chiến thần ” chấm công” đã dần lộ diện, hội những CLB được yêu thích nhất tại VHA mà bạn nên biết. Tất cả có trong Tạp chí nội bộ – VHA NEWS số này!

Xem chi tiết tại: TAP CHI VHA_VOL 10 (1)